Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1.  Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u (hierna het “Lid” of “u”) lid van La Concept Gym B.V. BE0767977011, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel aan Riemstraat 37A 2000 Antwerpen , te contacteren via email info@flowantwerp.be (hierna “Flow”).

1.2.  Flow is een particuliere club die haar ruimte en faciliteiten ter beschikking stelt aan elk Lid, met als hoofddoel het beoefenen van fitness- en andere bewegingsactiviteiten. Flow doet dit naar best vermogen.

1.3.  Op de lidmaatschapsovereenkomst, evenals deze algemene voorwaarden en het huisreglement van Flow (samen de “Overeenkomst”), is het Belgische recht van toepassing en enkel de vrederechter van het vijfde kanton van Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de naleving van deze Overeenkomst.

1.4.  Deze algemene voorwaarden als onderdeel van de Overeenkomst, zijn van toepassing op alle diensten van Flow, inclusief maar niet beperkt tot de fitness, de zonnenbanken, en de welness-faciliteiten.

 

2. Lidmaatschap

2.1.  Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken duur zoals in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde ‘Ingangsdatum van mijn overeenkomst’.

2.2.  Het Lid is bekend met het feit dat de lidmaatschapsovereenkomst van bepaalde duur stilzwijgend wordt verlengd naar een overeenkomst van onbepaalde duur, met uitzondering van overeenkomsten waarbij de overeengekomen contractperiode in een keer is vooruitbetaald; deze laatste lidmaatschapsovereenkomsten zullen na de bepaalde duur van rechtswege eindigen. 

2.3.  Flow behoudt zich het recht voor om na het einde van de bepaalde duur, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Lid zal hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte worden gebracht door Flow, waarna het Lid echter wel de mogelijkheid heeft om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits een schriftelijke opzegging binnen de maand na de brief van aankondiging van Flow. Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de Overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een overeenkomst van onbepaalde duur.

2.4.  Het lidmaatschap van een Lid onder deze Overeenkomst is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Flow worden overgedragen.

2.5.  Flow behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

2.6  Flow zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad het Lid is.

 

3. Lidmaatschapsgelden

3.1.  Lidmaatschapsgelden worden via SEPA Europese domiciliëring maandelijks vooruitbetaald, uitgezonderd de eerste instapmaand; deze dient bij start van het lidmaatschap in de club samen met de instapbijdrage te worden betaald. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de overeen Overeenkomst komst nietig verklaard kan worden. De daaropvolgende maandelijkse bijdragen dienen maandelijks op voorhand via SEPA Europese domiciliëring te worden betaald. Flow biedt haar leden ook de mogelijkheid om in één keer voor de overeengekomen contractperiode vooruit te betalen. In dit geval zal er geen maandelijkse SEPA Europese domiciliëring worden opgestart.

3.2.  Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de genoemde ‘Ingangsdatum van mijn overeenkomst’, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Flow, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

3.3.  Wanneer een overeengekomen maandelijkse SEPA Europese domiciliëring niet uitvoerbaar is, kan Flow bij elke vordering een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten extra aanrekenen. Flow houdt zich het recht voor om achterstallen en administratiekosten via SEPA Europese domiciliering te innen.

3.4.  Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag en indien Flow dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is Flow gerechtigd om alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht de voorziene betaalwijze.

3.5.  Indien Flow dient over te gaan tot invordering van haar vordering op het Lid, is het Lid tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een schadebeding (15% op de achterstallen) en een conventionele nalatigheidsintrest van 10% per jaar verschuldigd. Wanneer Flow over is gegaan tot invordering van haar vordering kan het Lid de diensten en faciliteiten van Flow niet gebruiken tot het moment dat alle door Flow in rekening gebrachte bedragen betaald zijn en/of de eventueel getroffen (betaling)regeling door het Lid nageleefd wordt.

3.6.  Flow biedt verschillende kortingsvormen aan op haar lidmaatschappen. Per lidmaatschap kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting en alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Flow mede te delen. Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van zes maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van Flow. Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen veertien dagen na het verzoek van Flow of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van zes maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend. In het geval van jeugdlidmaatschappen zal in het jaar dat een jeugdlid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen overeenkomstig zijn/haar nieuwe leeftijdscategorie dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch doorberekend worden en kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.

3.7.  Alle prijzen zijn inclusief BTW. Flow is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

3.8 Een keer per jaar, pe r1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maande na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

 

4. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

4.1.  Flow gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de “AVG” of “algemene verordening gegevensbescherming”).

4.2.  Flow is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van het Lid in het kader van het aanbieden van diensten onder deze Overeenkomst. .

4.3.  Indien het Lid zijn/haar persoonlijke gegevens aan Flow overmaakt, worden deze in het bestand van Flow opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om het Lid te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Flow gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, en voor wat betreft het aanbieden van de persoonlijke sportverzekering aan Lid, eveneens met de Verzekeraar (zoals uiteengezet in artikel 10 “aansprakelijkheid en verzekering”)

4.4.  Het Lid kan gratis een overzicht van zijn/haar persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen door middel van een aanvraag gericht aan Flow, welke is voorzien van een bewijs van de identiteit van het Lid (kopie van een identiteitskaart). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flow en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@flowantwerp.be. In lijn met haar verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke, zal Flow  uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de aanvraag u de nodige informatie verstrekken, dan wel de nodige handelingen treffen om te voldoen aan uw verzoek. Indien Flow niet binnen de 30 dagen aan dit verzoek kan voldoen, zal zij alsnog binnen de 30 dagen het Lid hiervan op de hoogte stellen, alsmede van de redenen waarom meer tijd nodig is om aan dit verzoek te voldoen.

4.5. Flow neemt de bescherming van persoonsgegevens van elk Lid serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u als Lid de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@flowantwerp.be.

 

5. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

5.1.  Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de duur van de Overeenkomst schriftelijk opzegt, wordt het lidmaatschap onder deze Overeenkomst na die contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand met uitzondering van overeenkomsten waarbij de overeengekomen contractperiode in een keer is vooruitbetaald; deze laatste overeenkomsten zullen na de bepaalde duur van rechtswege eindigen. Met “schriftelijk” wordt bedoeld hetzij middels de invulling van een geijkt opzegformulier, dat het Lid kan opvragen bij Flow via het emailadres info@flowantwerp.be, en dat mede ondertekent wordt door één van de medewerkers, dan wel middels aangetekend schrijven of per e-mail (uitsluitend indien er sprake was van online aanmelding).

Het Lid heeft bij online of telefonische inschrijving het recht om aan Flow mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de inschrijving.

5

 

 

 

 

5.2.  De opzegging van de Overeenkomst omwille van redenen vermeld in artikel 5.3 of tijdens de stilzwijgende verlenging, dient op straffe van niet aanvaarding steeds en uitsluitend te voldoen aan de voorwaarden uit artikel 5.1. Bij gebreke hieraan loopt de overeenkomst steeds door aan de gekende voorwaarden.

5.3.  Het door het Lid beëindigen van het lidmaatschap onder deze Overeenkomst tijdens de overeengekomen contractuele looptijd zoals aangegeven in de lidmaatschapsovereenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een doktersattest vereist is en waarin staat vermeld dat het Lid nooit meer mag sporten.  Enkel doktersattesten die binnen acht (8) dagen na het uitschrijven of na de verhuis schriftelijk (uitsluitend hetzij ter plaatse in de club overhandigd en voor ontvangst wordt afgetekend, of per aangetekend schrijven) worden overgemaakt, worden aanvaard. Indien het attest of het bewijs pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure, zullen deze niet meer worden aanvaard. De gerechtskosten die Flow hiertoe heeft moeten maken vallen steeds ten laste van het Lid dat nalatig is geweest.

5.4.  Bij voortijdige beëindiging op grond van artikel 5.3 is een opzegperiode van één kalendermaand vereist. Deze opzegperiode begint op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van het vereiste bewijs.

5.5.  Indien het Lid kan aantonen dat Flow haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien Flow door het Lid hiervan per aangetekend schrijven binnen zeven (7) dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal Flow akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal Flow desnoods de aantoonbaar geleden schade, voor zover deze het bedrag gelijk aan het saldo van de openstaande lidmaatschapsbijdragen tot het einde van de overeenkomst niet overstijgt, betalen als schadevergoeding.

5.6.  Alle andere dan in artikel 5.3 genoemde wijzen van beëindiging door het Lid, zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door het Lid worden betaald doet Flow beroep op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. Flow zal vanaf dan tevens conform artikel 3.5. bovenop deze bedragen een nalatigheidsintrest van 10% en een schadebeding van 15% aanrekenen.

5.7.  Flow mag de lidmaatschapsovereenkomst in het nadeel van het Lid verbreken, zonder dat deze recht zal hebben op enige vorm van schadevergoeding, indien het Lid de huis- of zonnebankregels niet naleeft, dan wel indien het Lid conform deze algemene voorwaarden de toegang is geweigerd of ontzegd.

 

6. Tijdelijk opschorten

6.1  Het Lid kan lopende de overeengekomen contractuele duur, de Overeenkomst tijdelijk opschorten in geval van tijdelijke ziekte en/of blessure en dit voor de duur zoals vermeld op een te overhandigen doktersattest. Hiervoor dient het Lid steeds en ten laatste binnen de acht (8) dagen na datum vermeld op het vereiste doktersattest, dit doktersattest over te maken aan Flow (uitsluitend hetzij aangetekend, hetzij ter plaatse in de club overhandigd en voor ontvangst wordt afgetekend). Bij gebreke hieraan loopt de Overeenkomst gewoon door. Na het verloop van de op het doktersattest vermelde periode van ziekte en/of blessure zal de Overeenkomst opnieuw, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, terug haar voortgang kennen voor de op dat moment nog openstaande duur van de overeengekomen contractuele periode. Het Lid draagt hierin zelf de verantwoordelijkheid om zijn verbintenissen vanaf dat moment terug na te leven. Opschorten kan niet met terugwerkende kracht en de reeds gedane betalingen blijven steeds behouden in het voordeel van Flow.

6.2.  Flow is bevoegd om een bedrag van € 15,- per opschorting in rekening te brengen.

 

7. Openingstijden

7.1.  Flow is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

7.2.  Flow is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen. De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. Rekening houdende met het aantal inschrijvingen behoudt Flow steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen. Deze uurroosters en openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde (conditio sine quo non) voor het aangaan van de overeenkomst. Het Lid zal zulks een aanpassing ook nooit kunnen gebruiken om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, temeer omdat de hoofdverbintenis van Flow erin bestaat het ter beschikking stellen van de fitnessruimte, met haar toestellen.

7.3.  Flow is bevoegd om de in de overeenkomst vermelde club of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkzaamheden te sluiten.

 

8. Informatieverplichting

8.1.  Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct schriftelijk aan de in de Overeenkomst vermelde club worden doorgegeven.

8.2.  Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Flow kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het Lid.

 

9. Personal Training

9.1. Flow biedt Personal Trainers aan die tegen aanvullende betaling privé begeleiding geven. De diensten van deze Personal Trainers zijn niet bij het lidmaatschap inbegrepen. De Personal Trainer is geheel zelfstandig werkzaam en is daarbij volledig persoonlijk verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen. U dient derhalve een aparte inhuurovereenkomst met de Personal Trainers af te sluiten.

 

10. Aansprakelijkheid, ongevallen en (sport)verzekering

10.1.  Flow sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar Leden of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar Leden voor opzet of grove schuld in hoofde van Flow of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar leden ten gevolge van een doen of nalaten van Flow.

10.2.  Behoudens inzoverre gedekt door de sportongevallenverzekering van Flow (polisnummer: S-19395), is ieder Lid zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn of haar persoonlijke bezittingen. Ondanks dat Flow voor het Lid een (sport)ongevallenverzekering heeft afgesloten, wordt het Lid geadviseerd om zichzelf treffend te verzekeren.

10.3. Voor de sportongevallenverzekering van Flow (polisnummer: S-19395), gelden de algemene en/of bijzondere voorwaarden AVE 2019 van Starstone Insurance SE (hierna: de “Verzekeraar”) en van N.V. ARENA, met maatschappelijke zetel te Nerviërslaan 85/Bus 2 - 1040 Brussel (arena@arena-nv.be) (de “Agent”) zoals uiteengezet in de polis en meegedeeld met het Lid op het moment van het ondertekenen van deze Overeenkomst (de “Sportverzekering Voorwaarden”). Deze sportverzekering dekt lichamelijke en stoffelijke schade gelinkt aan een sportongeval in by Flow, evanals kosten van dossierbeheer, ten belope van de volgende bedragen, en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Sportverzekering Voorwaarden:

 

  • Overlijden                                                       EUR 7.500
  • Bestendige invaliditeit                                  EUR 15.000
  • Behandelingskosten                                      EUR 1.250

 

Indien u een kopie wenst van de Sportverzekering Voorwaarden, gelieve dan een email te sturen naar info@flowantwerp.be

10.4  In de eerste maand van elk jaar van de duurtijd van deze Overeenkomst, dient het Lid voor de door Flow afgesloten sportongevallenverzekering een jaarlijkse bijdrage van € 24 via domiciliëring te betalen.

10.5 In geval van een lichamelijk ongeval binnen de faciliteiten en tijdens de openingsuren van Flow dient het Lid dit schadegeval zo snel mogelijk door te geven aan de Agent N.V.  ARENA (arena@arena-nv.be) via het formulier “burgerlijke aansprakelijkheid” of “sportongeval”, dat beschikbaar is op de website van de Agent via de volgende URL: http://arena-nv.be/products/3, met vermelding van de Polisnummer S-19395, de naam van de club “Flow”, de naam van de clubverantwoordelijke Willy Lefebvre en alle andere verzochte inlichtingen. 

10.6 Het Lid verbindt zich er tevens toe hem alle nodige inlichtingen, documenten of bewijsstukken over te maken om de Agent in staat te stellen een voldoeninggevende minnelijke oplossing na te streven en hem te helpen op doeltreffende wijze zijn belangen te verdedigen. Het Lid draagt de gevolgen van een laattijdige of onvolledige mededeling waardoor de Agent niet in staat is de verdediging van de belangen van het Lid behoorlijk uit te voeren.

10.7 Klachten omtrent de behandeling van een schadegeval door de Agent kunnen overgemaakt worden aan de Bemiddelingsdienst van de Agent per email (complaints@arena-nv.be) of per brief (Nerviërslaan 85 bus 2,1040 Brussel).

10.8  Noch Flow, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Het Lid dient al zijn eigendommen te allen tijde op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

 

11. Huisreglement

11.1.  Het Lid is bekend met de door Flow gehanteerde huisregels, die integraal onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij de receptie van de club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2.  (Een medewerker van) Flow kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

11.3.  Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

 

12. Slotbepalingen

12.1.  Overeenkomsten tussen het Lid en Flow kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd, behoudens de uitzonderingen zoals in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

12.2.  Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.